Duyurular

DİNİ TERİMLER VE ANLAMLARI-2

Abdest Nedir?

Dirsekler ile beraber elleri yıkayıp, yüzü ve ayak topuklarıyla beraber ayakları temiz su ile yıkanması, başın meshedilmesine denir.

Adak Nedir?
Kişinin dinen kurallara göre yükümlü olmadığı, farz veya vacip türünden bir ibadet yapacağına dair Allah’a söz vermesine denir.

Ahiret Ne Demektir?
Kıyametin koptuktan sonra başlayan, sonsuza kadar devam edecek olan cennet ve cehennem hayatıdır.

Ahkam Nedir?
Kur’an ve Sünnette bildirilen dinî hükümlerdir.

Ahlâk nedir?
Bir insanın iyi veya kötü olarak nitelenmesine neden olan hal, hareket, huy ve bunların tesiri sonucunda ortaya çıkan davranışların bütünüdür.

Allah’ın Rızası Ne Demektir?
Yapılan herhangi bir işin Allah’ın emirlerine uygun şekilde yapılması ve Allah’ın bu işten hoşnut olmasıdır.

Amin Ne Demektir?
Yapılan duâda, “Ya Rabbi Dualarımızı Kabul buyur” demektir.

Arafat nedir?
Hacı adaylarının “vakfe” yapmak için arefe günü toplandıkları, Mekke’nin güneydoğusunda bulunan bölgedir.

Arş Nedir?
Mecazî anlam olarak, ilahî hükümranlık tahtı anlamına gelmekte.

Ashâb Ne Demektir?
Hz.Peygamber zamanında onunla sohbet eden müslümanlara denir.

Aşere-i Mübeşşere Nedir?
Daha hayattayken Hz.Peygamber tarafından Cennetle müjdelenen on kişiye Aşere-i Mübeşşere denir.

Aşere-i Mübeşşere Kimlerdir?
Ebû Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talhâ, Zübeyr, Avf oğlu Abdurrahman, Sa’d, Zeyd oğlu Saîd, Ebû Ubeyde (r.a.) hazretleridir.

Aşûre Nedir?
Kameri takvimde birinci ay olan Muharremin ayının onuncu gününe verilen isimdir.

Ayet Nedir?
Kur’an-ı Kerim’de bulunan, durak işaretleri arasındaki cümlelere denir.

Berat nedir?
Kurtuluş anlamına gelir.Borçtan, suçtan ve cezadan kurtulmaktır. Günahlardan kurtulmaya vesile olan Şaban ayının onbeşinci gecesine de Berat gecesi(Kandili) denir.

Beytullah Ne Demektir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri kıble yani Kâbe’nin diğer adıdır.

Bid’at nedir?
Dinin kuralları arasında olmadığı halde dindenmiş gibi gösterilen şeylerdir.

Câiz Nedir?
Yapılması dinen yasak olmayan uygun olan şeydir.

Cami ve Mescid Nedir?
Müslümanların toplu halde veya tek başına namaz kılıp, ibadet ettikleri umuma açık mübarek ibadethanelerdir.

Cennet Nedir?
Allah’ın emirlerine uyup yasaklarından sakınanların mükafat olarak konulacağı ebedi yerdir.

Cehennem Nedir?
Kafirlerin ceza olarak sürekli kalacakları azap yeridir.

Sırat-ı Müstakîm Nedir?
Allah-u Teala’nın Kur’an-ı Kerim’de beyan ettiği dosdoğru yoldur.

Berzah Nedir?
Ölümle kıyamet arasındaki geçen zaman dilimine denir.

Din Nedir?
Hür iradeleriyle iman eden akıl sahibi olan insanları, en iyiye, en doğruya, en güzele en doğru yola ve ebedî mutluluğa ulaştıran ilahî kanunlar bütününe denir.

Dört Büyük Kitap Hangileridir?
Tevrât, Zebûr, İncil ve son kitap olan ve tahrif edilmemiş tek kitap olan Kur’an-ı Kerim’dir.

Dört Büyük Melek Hangileridir?
a) Cebrail: Allah’tan vahiy getiren melek.

b) Mikail: Dünyadaki tabiat olayları ve canlıların rızıkları ile sorumlu melek.

c) İsrafil: Kıyamet kopacağı zaman ve insanların kabirlerinden kalkması için “Sûr”a üflemekle görevli melek.

d) Azrail: Canlıların ruhlarını almakla görevli olan melek.

Duâ Nedir?
Kulun istek ve arzularını uygun bir şekilde Allah’a arz etmesi, istemesidirdir.

Ebedî Ne Demektir?
Ebedî, sonu belli olmayan.

Ezelî Ne Demektir?
Ezelî başlangıcı belli olmayan.

Ecel Ne Demektir?
Allah’ın takdir ettiği,verilen ömrün sona erdiği an.

Ecir Nedir?
Yapılan güzel ameller sonucunda Allah’ın kullarına verdiği mânevî mükafat.

Günah Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına uygun olmayan amel, söz ve davranışlardır.

Fidye Nedir?
Zorunlu mazeretler yüzünden bazı ibadetlerin yapılamaması veya ibadet sırasında eksikliklerin olması yüzünden yerine getirilmesi gereken dinî yükümlülük.

Fıkıh Nedir?
Bir müslümanın amel yönünden faydasına ve zararına olan şeyleri bilmesidir.

Fasık nedir?
Allah’ın emirlerine ve yasaklarına dikkat etmeyen,uymayan kimseye denir.

Farz Nedir?
Dinen yapılması kesinlikle istenen şeydir.

Ezan Nedir?
Namaz vakitlerini bildirmek üzere müezzin tarafından okunan ve sözlerden oluşan, namaza davettir.

Esmâ-i Hüsnâ Nedir?
Yüce Allah’ın doksan dokuz isimleri anlamına gelir.

Fitne nedir?
İyi veya kötü şeylerle müslümanlar arasında, manevî çöküntü, sosyal kargaşa ve kaos çıkarmaya denir.

Fitre Nedir?
Ramazan Bayramına ulaşan ve dinen zengin sayılan Müslümanların, kendileri ve bakmakla yükümlü oldukları kişiler için ihtiyaç sahibi fakirlere verilmesi gereken, belli bir miktar mal ya da paradır.

Gusül Nedir?
Gusül için niyet ederek ağzı, burnun içini ve sonrasında bütün bedeni yıkamaktır.

Hadis Nedir?
Hz.Peygamberin sözleri veya O’nun davranış ve onaylarının sözle ifadesine denir.

Haram Nedir?
Dinen yapılması kesinlikle yasaklanan şeylerdir.

Haşr Nedir?
Bütün insanların mahşerde yeniden diriltilerek, hesap vermek üzere toplanmasıdır.

Hatim Nedir?
Kur’an-ı Kerim’in baştan sona kadar okunmasına denir.

Hayır Nedir?
Yüce Allah’ın rızasını kazanmaya vesile olmak için yapılan, güzel amellerdir.

Helal Nedir?
Dinen yapılmaması konusunda bir sakınca bulunmayan şeylerdir.

Hicret Nedir?
Miladî 622 yılında Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç etmesi olayıdır.

Hilye-i Şerif Nedir?
Peygamber Efendimizin dış görünüşü ve vasıflarını anlatan eserlerdir. “Hilye-i Saâdet” de denir.

Hurâfe Nedir?
Akla ve ilme uygun olmayan ve hiçbir temeli bulunmayan batıl inançlar ve uygulamalardır

Hutbe Nedir?
Cuma ve Bayram günlerinde, camide bulunan müminleri, dinî konularda aydınlatmak üzere hatibin yaptığı konuşmadır.

İbadet Nedir?
Allah’a gönülden, isteyerek yönelmek, sevap, dinî görevleri ve amelleri, Allah’ın rızasını kazanmak amacıyla yerine getirmektir.

İcmâ Nedir?
Hz.Peygamber’in vefatından sonra, herhangi bir zamanda, bütün İslam müçtehitlerinin bir araya gelerek, dînî herhangi bir konuda ortak hüküm vermeleridir.

İçtihat Nedir?
Müçtehidin herhangi bir dînî sorun hakkında bir hükme ulaşabilmesi için belli tekniklerkullanarak bütün gücünü harcaması demektir.

İftar Nedir?
Oruçu vaktinde açmaktır.

İhram Nedir?
Hac veya umreye niyet eden bir müslüman, diğer zamanlarda helal olan bazı davranışları, belirli bir süre için kendisine yasaklamasıdır. Bu amaç için giyilen dikişsiz kumaşa da aynı ad verilir.

İhsan Nedir?
İnsanlara iyilik etmek, faydalı ameller işlemek ve “Allah’ı görüyormuş gibi, O’na ibadet etmek” demektir

İlahi Kudret Nedir?
Yüce Allah’ın gücü ve kuvvetidir.

İlâhî Ne Demektir?
Tasavvuf Edebiyatında Allah ve Peygamber sevgisini dile getiren şiir, söz türünden dizelerdir.

İlk Müslümanlar Kimlerdir?
Hz.Hatice, Hz.Ali, Zeyd b. Hârise ve Hz.Ebu Bekir’dir.

İlk Vahiy Peygamberimize Ne Zaman Gelmiştir?
Miladî 610 yılında, Hz. Peygamber, kırk yaşındayken, Mekke yakınında bulunan Nûr Dağı’nda ve Kadir Gecesi’nde gelmiştir.

İmam-Hatip Kimdir?
Cemaate namaz kıldıran ve hutbe okuyan kimse (günümüzdeki imamlar)demektir.

İman Nedir? Veya İnanç Nedir?
Hz.Peygamber’in, Allah’tan getirdiği hüküm ve kuralların kesin olarak doğruluğunu kabul ve tasdik etmektir.

İmsak Nedir?
Oruç niyetiyle yeme, içme ve cinsel ilişki gibi orucu bozan şeylerden uzak durmaya başlama vaktidir.

İrşâd Nedir?
Müslümanlara doğru yolu göstermek,yöneltmek ve onları dinî görevleri hakkında bilinçlendirmektir.

İslam Nedir?
Allah’ın, insanlara Peygamberi Hz.Muhammed (s.a.v.) aracılığıyla gönderdiği son ilâhî dinin adıdir.

İsrâ Nedir?
Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in, bir gece Allah tarafından Mekke’deki Mescid-i Haram’dan, Kudüs’teki Mescid-i Aksa’ya götürülmesi olayıdır.

İtâat Nedir?
Allah’ın emirlerine tamamen uyup, yasaklarından kesinlikle sakınmaktır.

İtikad nedir?
İnanma, gönülden tasdîk etmektir. İtikadî konularda, iman esasları akla gelir.

İzar nedir?
Hac veya Umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden aşağısını kapatmak için büründükleri örtüdür.

Kâbe nedir?
Müslümanların namaz kılarken kıble olarak yöneldikleri, Mekke’de Mescid-i Haram’ın içinde bulunan, Hz.İbrahim ile oğlu Hz.İsmail (A.S.) tarafından inşa edilen mukaddes ma’bettir.

Kaç Çeşit İbadet Vardır?
Bedenî, malî ve hem bedenî hem malî ibadetler olarak üçe ayrılır.

Kader Ne Demektir?
Allah-ü Teala’nın ezelden ebede kadar meydana gelecek olayların,zamanını, yerini, miktarını ve niteliklerini ezelî ilmi ile bilip takdîr etmesidir.

Kâfir Kime Denir?
İslam dininin temel kurallarını kabul etmeyen, Hz.Peygamber’in, Yüce Allah’tan getirdiği kesin olarak bilinen Kuran-ı Kerim hususlarını inkar eden kimsedir.

Kaza Ne Demektir?
Yüce Allah’ın ezelî ilmiyle takdîr ettiği şeylerin zamanı geldiğin de, takdire uygun olarak yaratmasıdır.

Kelime-i Şehadet Nedir?
“Allah’tan başka ilah olmadığına ve Hz.Muhammed’in O’nun kulu ve elçisi olduğuna şahitlik ederim” anlamındaki, “Eşhedü en lâ ilâhe illAllah ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve rasûlühü” ifadesidir.

Kelime-i Tevhit Ne Demektir?
Allah’tan başka ilâh yoktur, Hz.Muhammed O’nun elçisidir” anlamındaki “Lailâhe illâllah, Muhammedenresûlullah” ifadesidir.

Kıble nedir?
Müslümanların namaz kılarken yöneldikleri Kâbe yönüdür.

Kırâat Nedir?
Namazda Kur’an-ı Kerim’den bir miktar okumaktır.

Kıyam Nedir?
Namazda ayakta durarak elleri bağlamak demektir ve namazın farzlarındandır.

Kıyamet Ne Demektir?
Yüce Allah’ın belirlediği zamanda kâinat düzeninin bozulup yıkılması ve dünyanın sonunun gelmesidir.

Kıyas Nedir?
Kur’an ve Sünnet’te hükmü açıkça belirtilmeyen bir meselenin hükmünü, aralarındaki ortak nitelik benzerliği dolayısıyla, hükmü açıkça belirtilen diğer meseleye göre açıklamaktır.

Kirâmen Kâtibîn Nedir?
Her mükellef insanın yaptığı bütün amelleri kayda geçiren yazıcı meleklerdir.

Kul Nedir?
Allah’ın hüküm ve tasarrufu altındaki bütün insanlardır.

Kur’an-ı Kerîm’de Kaç sûre Vardır?
Kur’an-ı Kerîm’de 114 sûre vardır.

Kurban Nedir?
Allah’a yakın olmak, rızasına ermek için ve ibadet amacıyla kurbanlık bir hayvanı kesmektir.

Kürsü Nedir?
Camilerde vaizlerin va’z konuşması sırasında oturdukları yüksekçe yerdir.

Mahşer Ne Demektir?
Öldükten sonra dirilen insanların toplanacağı alandır.

Meâl nedir?
Her yönüyle aynen aktarılması mümkün olmayan bir sözün başka bir dil de yaklaşık olarak çevirisidir. Özellikle Kur’an tercümeleri için kullanılır.

Mekruh Nedir?
Dinen yapılmaması zannî delille istenen harekettir.

Melek Ne Demektir?
Allah’ın emriyle çeşitli görevleri yerine getirmekle görevli, gözle görülmeyen nûrânî varlıklardır.

Mevlid Nedir?
Doğum zamanı demektir. Peygamberimizin doğumu ve bunu anlatan eser anlamına da gelmektedir.

Mi’rac Nedir?
Peygamberimizin, Kudüs’deki Mescid-i Aksa’dan, Yüce Allah’ın, huzuruna yaptığı yolculuğa denir. Dinî literatürde, Recep ayının 27. gecesi “mîrac gecesi” dir.

Mihrap Nedir?
Cami, mescid ve namazgâhlarda kıble yönünde bulunan ve İmamın namaz kıldırırken durduğu bölümdür.

Minber Nedir?
Camilerde İmam-Hatiplerin cuma ve bayram hutbesi okudukları basamaklı yüksekçe yerdir

Mîzan Ne Demektir?
Mahşerde hesap görüldükten sonra, amellerinin tartılacağı ilahi adalet terazisidir.

Mucize Ne Demektir?
Peygamberlerin, Peygamber olduklarını ispat etmeleri için Allah’ın izni ile gösterdikleri hiçbir insanın benzerini yapamayacağı harikulade hallerdir.

Mukâbele Nedir?
Kur’an-ı Kerim’i, birinin okuması, diğerlerinin de onu takip etmesidir

Mukaddesât Nedir?
Dinimizce kutsal kabul edilen değerler.

Mübah Nedir?
Dînen yapılıp yapılmaması serbest olan şeydir.

Müezzin-Kayyım Kimdir?
Namaz vakitleri girdiğin de ezan okuyup, cami ve cemaatle ilgili hizmetleri gören kişidir.

Müfsid Ne Demektir?
Usûlüne uygun başlanmış bir ibadeti bozup, geçersiz hale getiren herhangi bir davranıştır.

Müftü Kimdir?
Dinî konularda fetva verme yetkisi olan kimsedir.

Mükellef Ne Demektir?
Dinî hükümleri yerine getirmeye yükümlülüğü olan kimse demektir.

Mü’min Ne demektir?
Allah’a, Hz.Peygamber’e ve O’nun haber verdiği şeylere tamamen inanıp, kabul ve tasdîk eden kimsedir.

Münâcât Nedir?
Allah’a sessizce duâ etmek, yalvarmak ve niyazda bulunmaktır. Dua içerikli şiirlere de münacât denir.

Münafık Kime Denir?
Kalben inanmayıp, dili ile mümin olduğunu söyleyen kimsedir.

Münker Nekir Nedir?
Kabre konulan kimseye “Rabbin kim?, Peygamberin kim?, Dinin nedir?” diye soru soran meleklerdir.

Müstehab veya Mendup Nedir?
Hz.Peygamber’in bazen yaptığı, bazen de yapmadığı dini konulardaki işlerdir.

Na’t Nedir?
Peygamber Efendimizi övmek amacıyla yazılan bir şiir türü.

Nafile Nedir?
Farz, vacib ve sünnet ibadetlerin dışında sevap amacıyla yapılan tüm ibadetlerdir.

Kaza Nedir?
Vaktinde yerine getirilemeyen bir farz ibadetin vaktinden sonra yerine getirilmesidir.

Nebî veya Resûl Ne Demektir?
Allah’tan vahiy yoluyla aldığı emirleri ve yasakları insanlara ulaştırmakla görevli seçkin insandır.

Nisap miktarı ne demektir?
Müslüman bir kişinin dînen zengin sayılmanın ölçüsüdür.

Niyâz Nedir?
Duâ etmektir.

Niyet Nedir?
İnsanın bir şeyi yapmaya kalben ve zihnen karar vermesi.

Orucun Kazası Ne Demektir?
Vaktinde mazeret gerekçesiyle tutulamayan oruçların daha sonra gününe gün olarak tutulmasıdır.

Orucun Kefareti Nedir?
Ramazan’da mazeretsiz olarak kasten orucu bozmak peş peşe ceza olarak tutulan altmış gün oruçtur. Buna gücü olmayanlar altmış fakiri sabah ve akşam doyururlar.

Oruç Kimlere Farzdır?
Oruç ergenlik çağına ulaşmış, akıllı baliğ olan ve Müslüman olan herkese farzdır.

Öşür Nedir?
Tarım ürünlerinden onda bir veya yirmide bir oranında verilmesi gereken zekattır.

Peygamberimiz Hz.Muhammed Ne Zaman Doğmuştur?
Peygamberimiz Hz.Muhammed Miladî 571 yılında, Rebîulevvel ayının on ikinci gecesi seher vaktinde doğmuştur.

Peygamberlerde Bulunan Temel Nitelikler Nelerdir?
Sözünde ve özünde doğru, güvenilir, günahlardan korunmuş, üstün akıl ve zeka sahibi, Allah’tan aldığı vahyi insanlara aynen ulaştırma Peygamberlerin temel nitelikleridir.

Rab Nedir?
Yaratan, nimet veren ve terbiye eden ve Yüce Allah’ın güzel isimlerindendir.

Rahman ve Rahîm Ne Demektir?
Allah’ın güzel isimlerinden biridir ve çok merhamet eden, esirgeyen ve bağışlayan demektir.

Rahmet Nedir?
Allah’ın, yarattıklarına merhametli olması ve lütufta bulunmasıdır.

Regâib Nedir?
Rağbet olunun şey ve bol ihsan demektir. Örfümüzde Recep ayının ilk Cuma gecesidir.

Rekat Nedir?
Namazda kıyam, rükû ve secdeden oluşan her bir bölümüdür.

Rida nedir?
Hac veya umre yapmak üzere ihrama giren erkeklerin belden yukarısını kapatmak üzere büründükleri örtüdür.

Ru’yet-i Hilâl Ne demektir?
Kamerî ayların başlangıcını belirleyen Hilal’in görülmesine denir.

Rükû Nedir?
Namazda eller dizlerde ve sırt ile baş, düz bir satıh biçimde öne doğru eğilmektir.

Sa’y nedir?
Hac ya da Umre yaparken Kâbe yakınlarında bulunan Safâ ile Merve arasında, dört gidiş üç geliş olmak üzere yedi defa gidip gelmeye denir.

Sadaka Nedir?
Zekat dışında ibadet ve sevap kazanmak niyetiyle fakirlere yapılan yardımlardır.

Sahur Nedir?
İkinci tan yeri ağarmasından az önceki vakit ve bu vakitte oruç tutmak niyetiyle yenen yemektir.

Salih Amel Nedir?
Yapılması Allah ve Peygamberi tarafından istenen, fert ve toplum için faydalı iş ve davranışlardır.

Secde Nedir?
Namaz kıldığımızda, ayak parmakları, dizler, eller, alnı ve burnunu yere koyma ile oluşan durumdur.

Sehiv (Yanılma) Secdesi Ne Demektir?
Yanılma, unutma veya dalgınlık gibi nedenlerle namazın farzlarından birinin ertelenmesi, vaciplerinden birinin terk edilmesi veya ertelenmesi sebebiyle namazın sonunda yapılan secdedir.

Sevap Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına uygun yapılan amellerdir.

Sûre Nedir?
Kur’an’da, birbirinden besmele ile ayrılan her bir bölümdür.

Sünnet Nedir?
Peygamber Efendimiz’in yaptığı ve müslümanların da yapmasını istediği dinî görevlerdir.

Şirk Ne Demektir?
Allah’a ortak koşmaktır. Bu da Allah’tan başka ilah edinmek veya O’ndan başkasına ibadet etmekle olur.

Şükür Nedir?
Nimetleri Allah’ın verdiğinin bilincine varıp O’na şükranda bulunmaktır.

Taassup Nedir?
Herhangi bir delile dayanmadan, bir fikre körü körüne bağlanmaktır.

Tahiyyata oturmak Ne Demektir?
Namazda ikinci ve son rekatından sonra tahiyyât duasını okuyacak kadar bir süre oturmaktır.

Takvâ Nedir?
Allah’ın emir ve yasaklarına karşı gelmekten tamamen sakınmaktır.

Tavaf nedir?
Hacer-i Esved’den başlayıp, Kâbe’yi sola almak şartıyla, yedi defa Kâbe’nin çevresinde dönmektir.

Tebliğ Nedir?
Peygamberlerin getirdiği ilahî mesajları insanlara aynen ulaştırmasıdır.

Tefsir nedir?
Kur’an-ı Kerim’i usûlüne göre açıklayıp vede yorumlamak demektir.

Tekbîr ve Tesbîh Nedir ?
Tekbir, “Allâhuekber”, Tesbih de, “Sübhânallâh” demektir.

Terâvih Namazı Nedir?
Ramazan ayında, yatsı namazından sonra kılınan sünnet bir namazdır.

Teşrik Tekbiri Ne Demektir?
“Allâhüekber, Allâhüekber, Lâilâhe illallâhü vallâhüekber, Allâhüekber ve lillâhi’l-hamd” demektir.

Kurban Bayramının arifesinde sabah namazından başlayarak, Bayramın 4. günü ikindi namazına kadar 23 vakitte, farz namazların sonunda teşrik tekbiri getirmek vâciptir.

Tevbe Ne Demektir?
Kulun işlemiş olduğu günahlardan dolayı pişmanlık duyup Allah’a yönelmesi ve günahları terk etmesidir.

Tevekkül Nedir?
İnsanın, her konuda kendine düşen görevleri yerine getirdikten sonra gerisini Allah’a bırakmasıdır.

Tevhîd Nedir?
Allah’ın varlığına ve bir olduğuna inanmaktır.

Teyemmüm Nedir?
Abdest ya da boy abdesti için su bulunmadığı veya bulunup da kullanma imkanı olmadığı durumlarda, niyet edilerek temiz toprak veya toprak cinsinden bir şeyle elleri sürüp yüzü ve kolları meshetmektir.

Vâcib Nedir?
Dinen yapılması zannî delillerle sabit olan hükümlerdir.

Vahiy Nedir?
Yüce Allah’ın dilediği şeyleri Peygamberlerine, bildirmesidir.

Vaiz Kimdir?
Dinî konularda insanları bilgilendirme görevi yapan ve bu amaçla va’z eden kimsedir.

Vakfe nedir?
Zilhiccenin 9.ncu gününde hac için ihramlı olarak Arafat’ta bulunmadır.

Yemin Kefareti nedir?
Yeminini bozan bir kimsenin on fakiri sabah akşam doyurması veya giydirmesi veya bunlara gücü yetmeyenin ise üç gün peş peşe oruç tutmasıdır.

Yeryüzünde İlk Mabed Neresidir?
Yer yüzendeki ilk mâbed, Kâbe-i Muazzama’dır.

Zekat Nedir?
Dinen zengin olan müslümanların, belirli kişi ve belirli yerlere sarfedilmek üzere, mallarından vermekle yükümlü oldukları belli bir paydır.

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Required fields are marked *

*

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.

Free WordPress Themes - Download High-quality Templates